Ministria e Shëndetësisë hap konkurs për 175 vende pune

2017-03-29 në ora 12:16

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar ditë më parë një konkurs për plotësimin e 175 vendeve të lira të punës.

Fjala është për plotësimin e disa pozitave me mjek të profileve të ndryshme në spitalet e Kosovës.

Ministria e cila drejtohet nga Imet Rrahmani njofton se konkursi është i hapur deri më katër prill.

Me poshtë e gjeni konkursin e plotë të MSH:

Bazuar në nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ Nr. 14/2011 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik, si dhe bazuar në kërkesën dhe planifikimin e SHKSUK-së, QKTGJ dhe IKSHPK, sipas raportit të përpiluar nga udhëheqësit e njësive përbërëse të SHSKUK-së, QKTGJ dhe IKSHPK sipas standardeve dhe nevojave të tyre, Ministria e Shëndetësisë shpall konkursin publik për këto vende pune:

SHPALLJA E KONKURSIT

Institucioni: Ministria e Shëndetësisë; Titulli i vendit të punës: Mjek Specialist nga lëmitë përkatëse si më poshtë: Kategoria funksionale/Koeficienti: H – 634, (634.00 euro)Numri i Referencës: MSH-006/03/17 Data e publikimit: 21.03.2017 Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës:

-Nga lëmi Alergologji me Imunologji klinike – dy (2) pozita: (1 në Mitrovicë dhe 1 në Ferizaj); -Nga lëmi Anatomi Patologjike – një (1) pozitë në SR Gjilan; -Nga lëmi Anesteziologji- Intenzivist – nëntë (9) pozita: (4 në QKUK, 2 Mitrovicë, 2 Pejë, 1 Gjilan); -Nga lëmi Biokimi Klinike – nëntë (9) pozita: (8 në QKUK dhe 1 në Gjilan); -Nga lëmi Citologji – një (1) pozitë në QKUK; -Nga lëmi Dermatovenerologji – pesë (5) pozita: (3 pozita në QKUK dhe 2 në Gjilan);-Nga lëmi Fiziatri – tri (3) pozita në SR Gjilan;

-Nga lëmi Gastroenterologji – dy (2) pozita: (1 pozitë në QKUK dhe 1 pozitë në Gjakovë);-Nga lëmi Gjinekologji – katër (4) pozita: (2 pozita në QKUK dhe 2 pozita në Ferizaj);-Nga lëmi Infektologji – pesë (5) pozita: (4 pozita në QKUK dhe 1 pozitë në Gjakovë);-Nga lëmi Kardiokirurgji – një (1) pozitë në QKUK;-Nga lëmi Kardiologji – pesë (5) pozita: (2 pozita në QKUK, 2 pozita në Vushtrri dhe 1 QKMP Gjakovë);-

Nga lëmi Kirurgji e Fëmijëve – një (1) pozitë në QKUK;-Nga lëmi Kirurgji e Përgjithshme – dy (2) pozita: (1 pozitë në Gjakovë dhe 1 pozitë në Ferizaj);-Nga lëmi Kirurgji Maxillofaciale – dy (2) pozita në QKUK;-Nga lëmi Kirurgji Plastike – tri (3) pozita në QKUK;-Nga lëmi Kirurgji Torakale – një (1) pozitë në QKUK;

-Nga lëmi Kirurgji Vaskulare – një (1) pozitë në QKUK;-Nga lëmi Mjekësi e Sportit – dy (2) pozita në QKMS Prishtinë;-Nga lëmi Mjekësi Emergjente – tetë (8) pozita: (3 QKUK, 1 Mitrovicë,1 Ferizaj,1 Vushtrri,1 Gjilan,1 Prizren);-Nga lëmi Mjekësi Interne – shtatë (7) pozita: (2 pozita në Gjakovë, 3 në Ferizaj dhe 2 në Gjilan);-

Nga lëmi Mjekësi Interne – Hematologji – një (1) pozitë në QKUK;-Nga lëmi Mjekësi Interne – Reumatologji – një (1) pozitë në QKUK;-Nga lëmi Neonatologji – dhjetë (10) pozita: (7 pozita në QKUK, 2 pozita në Mitrovicë dhe 1 në Ferizaj);-Nga lëmi Neurologji – tri (3) pozita: (1 pozitë në QKUK, 1 pozitë në Mitrovicë dhe 1 pozitë në Gjilan);-Nga lëmi Oftalmologji – tetë (8) pozita: (4 pozita në QKUK, 2 pozita në Gjakovë dhe 2 pozita në Gjilan);-Nga lëmi Onkologji – dy (2) pozita në QKUK;

-Nga lëmi Onkologji Mjekësore – dy (2) pozita në QKUK;-Nga lëmi Onkologji Radiologjike – dy (2) pozita në QKUK;-Nga lëmi ORL – katër (4) pozita: (2 pozita në QKUK dhe 2 pozita në Ferizaj);-Nga lëmi Ortopedisë – tetë (8) pozita: (2 pozita Mitrovicë, 2 Ferizaj, 1 Pejë, 2 Gjilan dhe 1 Prizren);-Nga lëmi Pediatrisë – njëmbëdhjetë (11) pozita: (7 pozita në QKUK, 1 Gjakovë, 1 Mitrovicë dhe 2 Gjilan);-Nga lëmi Psikiatrisë – gjashtë (6) pozita: (3 pozita QKUK, 1 Gjilan, 1 Prizren dhe 1 QKMP Gjakovë);-

Nga lëmi Psikiatri Forenzike – dy (2) pozita në QKUK;-Nga lëmi Radiologji – dymbëdhjetë (12) pozita: (6 pozita në QKUK, 1 Gjakovë, 1 Mitrovicë, 1 Ferizaj, 1 Vushtrri, 1 Gjilan, dhe 1 pozitë në QKMP Gjakovë)

;Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës-

Nga lëmi Sëmundjet e Dhëmbit me Endodonci – katër (4) pozita;-Nga lëmi Kirurgji Orale – tri (3) pozita;-Nga lëmi Paradont. dhe Mjekësi Orale – një (1) pozitë;-Nga lëmi Ortodonci / Ortopedi e Nofullave – pesë (5) pozita; -Nga lëmi Stomatologjia Preventive – katër (4) pozita;-Nga lëmi Protetikë Stomatologjike – katër (4) pozita.

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik-Nga lëmi Ekologji Humane – dy (2) pozita: (1 pozitë në QRSHP-Gjilan dhe 1 pozitë QRSHP Ferizaj);-Nga lëmi Epidemiologji – tri (3) pozita: (1 pozitë në IKSHP Pr, 1 pozitë QRSHP Ferizaj dhe 1 Gjakovë);-Nga lëmi Kimi Sanitare – një (1) pozitë në IKSHP Prishtinë;-Nga lëmi Mikrobiologji – gjashtë (6) pozita: (3 pozita në IKSHP Pr, 1 Klin.Infekt, 1 Ferizaj, 1 Mitrovicë);-Nga lëmi Mjekësi Sociale / Shëndet Publik – katër (4) pozita: (2 pozita në IKSHP Pr, 1 Gjilan, 1 Ferizaj).

Qendra Kombëtar i Transfuzionit te Gjakut-Nga lëmi Transfuziologji – një (1) pozitë në QKUK;Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat, kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave, dhe nuk janë të punësuar në sistemin publik shëndetësor.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Shkollimi i kërkuar: Fakulteti i Mjekësisë dhe Specializimi nga lëmit përkatëse.

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen: Përparësi do të kenë kandidatët të cilët kanë trajnime të veçanta, si dhe njohuri te mira të funksionimit të sistemit shëndetësor të Kosovës;Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive të komunikimit me shkrim dhe me gojë, të ketë njohuri të gjuhëve zyrtare në përdorim. Njohja e punës me kompjuter është e domosdoshme ndërsa njohja e gjuhës angleze është përparësi.

Vërejtje: Kandidatët që renditen të parët në ranglistë, kanë të drejtë zgjedhje vendin e punës, varësisht nga numri i kërkuar sipas konkursit.

Data e mbylljes së konkursit: 04.04.2017Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën nr. 23 të Ministrisë së Shëndetësisë, Lagja Arbëria, rruga e Zagrebit p.n. (ish Spitali i mushkërive). Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës.

Kontaktet me telefon mund ti bëni në 038 212 -276.Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes së konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.